SHI GU SE I GAN/Great Vows for All

(Repeat Three Times)

However innumerable all beings are,
we vow to enlighten them;
However inexhaustible the passions are,
we vow to extinguish them;
However immeasurable the Dharmas are,
we vow to master them;
However incomparable the Buddha-Truth is,
we vow to attain it.

JAPANESE: SHU JO MU HEN SEI GAN DO
BO NO MU JIN SEI GAN DAN
HO MON MU RYO SEI GAN GAKU
BUTSU DO MU JO SEI GAN JO

back to index

Kaohsiung, Taiwan Expat Community Forum Kaohsiung Living